Danmarks hyggeligste handelsby

Vedtægter

Vedtægter for Helsingør Handel pr. 09.11.2022

Vedtægter for Helsingør Handel FMBA.

§ 1: Foreningens navn er ”Helsingør Handel FMBA”. Dens hjemsted er Helsingør.

§ 2: Optagelse som medlem forudsætter, at vedkommende, som selvstændig næringsdrivende eller som bestyrer, driver erhvervsvirksomhed eller liberalt erhverv, i Helsingør Kommune.

§ 3: Foreningens formål er at varetage medlemmernes kommercielle interesser til handelens fremme i området.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til det af medlemmerne indbetalte kontingent.
Medlemmerne hæfter således ikke personligt for nogle af foreningens forpligtelser.

§ 4: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse finder sted senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse ved almindeligt brev eller mail til medlemmerne.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, der skal omfatte:
a) Valg af dirigent.
b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c) Præsentation af markedsføringsplan for det næste år.
d) Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse og evt. meddelelse af decharge.
e) Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år.
f) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må tilstilles bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen.
g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
h) Valg af 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
i) Eventuelt.


§ 5: Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes, når denne finder anledning hertil, og en sådan skal indkaldes, når 10 medlemmer fordrer dette.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.


§ 6: Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, og bestyrelsen
besørger, under dirigentens kontrol, den fornødne tilførsel til foreningens handlingsprotokol.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Hvor intet andet er foreskrevet træffes afgørelsen på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Når mindst 3 medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal skriftlig afstemning finde sted. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Medlemmer, der står i restance, har ikke stemmeret.


§ 7: Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen gælder to år. Genvalg kan finde sted.
På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter, således at én er på valg hvert år.


§ 8: Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden, når han finder anledning dertil og
skal sammenkaldes, når mindst 3 medlemmer anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.
Over det på møderne passerede føres en bestyrelsesprotokol.


§ 9: Bestyrelsen, der skal konstituere sig senest 14 dage efter en generalforsamling, er
ulønnet, men erholder af foreningen midler til dækning for afholdte udgifter i foreningsanliggender. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.


§ 10: Foreningens regnskabsår omfatter perioden 1. januar til 31. december. Foreningen
tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 11: Udgået.


§ 12: I tilfælde af manglende betaling af kontingent, trods påkrav, kan bestyrelsen ekskludere den pågældende af foreningen. I øvrigt kan eksklusionen alene ske efter bestyrelsens beslutning ved stemmeflertal.


§ 13: Forandringer i eller tillæg til disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling ved stemmeflertal. Der kan stemmes med fuldmagt.


§ 14: Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.


§ 15: Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
medlemmerne er repræsenteret, og med en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men forslaget vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned til en ny generalforsamling, hvor beslutning da træffes med en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af mødte medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om
anvendelse af foreningens formue.

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 08.11.2022.

Genveje
Tryk på de enkelte punkter, og bliv videresendt til de ønsket undersider.
Nyheder
Om Helsingør Handel
Kontakt os
Vedtægter
Bestyrelse
Bliv medlem
Gavekort
Gaven som aldrig skal byttes… Helsingør Handel og Helsingør Bycenter inspirerer til de perfekte gaver med vores fælles gavekort.
Bliv medlem
Der medfølger flere fordele ved at være medlem af Helsingør Handel:
En del af byens gavekort
Indflydelse på hvad der sker i bymidten
Netværk, foredrag, seminarer og kurser
Bliv medlem
Afhold events
Helsingør Handel er en aktiv aktør i afholdelsen af mange af byens begivenheder.
Ønsker du at afholde et event sammen med os, skal du ikke tøve med at kontakte os.
© 2023 Helsingør Handel - All Rights Reserved.